Sveti Jurij ob Ščavnici

TURISTIČNO PROMOCIJSKI CENTER STARA GORA


Naslov operacije: TURISTIČNO PROMOCIJSKI CENTER STARA GORA

Akronim operacije: TPC STARA GORA

Nosilec operacije: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.

Ostali partnerji v operaciji:

 • SG Senekovič proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
 • Boštjan Roškar - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Ema Lančič - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Marjan Kosi - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Černel Simon
 • Kolmanič Slavko
 • Čebelarsko društvo Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Turistično društvo Sveti Jurij ob Ščavnici

 

OPIS OPERACIJE 

Izvedba operacije Turistično promocijski center Stara Gora obsega ureditev trgovine z lokalnimi proizvodi in ureditev večnamenskega prostora za izvedbo degustacij, promocij, predstavitev, prireditev in drugih dogodkov, umestitev lokalnih proizvajalcev – ponudnikov v turistično promocijski center ter promocijske aktivnosti.

Operacija bo trajala 13 mesecev, predviden zaključek operacije je junij 2018.

Celotna vrednost operacije z DDV, znaša 100.138,87 EUR.

Operacija je bila prijavljena na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018, objavljen s strani Lokalne akcijske skupine Prlekija (LAS Prlekija). Upravni odbor LAS Prlekija je operacijo na predlog ocenjevalne komisije LAS Prlekija odobril in jo predlagal za odobritev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Agencija je dne 1.9.2017 izdala odločbo o pravici do sredstev in za operacijo odobrila sredstva v višini 69.768,91 EUR.

Nepovratna sredstva so pridobljena iz podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Z operacijo se skozi ukrep U1 – Bogatitev lokalne turistične ponudbe, dosegajo sledeči cilji Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Prlekija v letih 2016-2018:

 • Izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije / C1 – spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu
 • Izboljšanje kvalitete življenja na podeželju

 

Z operacijo rešujemo sledeče izzive – zagotavljamo infrastrukturo za vključitev lokalnega gospodarstva v turistično dejavnost. Že do sedaj beležimo relativno dober obisk turističnih točk v občini, vendar ne nudimo ustrezne ponudbe, zato v lokalnem okolju ni iz tega naslova ekonomskih koristi. V operacijo so vključeni partnerji – lokalni ponudniki proizvodov, ki bodo zagotavljali ponudbo svojih produktov v trgovini, kot tudi direktno ponudbo degustacij in pogostitev v večnamenskem prostoru.

Cilji operacije so povezati lokalne proizvajalce in jih vključiti v turistično ponudbo, promovirati lokalne proizvode, zagotoviti čim boljšo ponudbo obiskovalcem – turistom, izletnikom, glavni cilj ja turistično dejavnost v občini prenesti na nivo gospodarske dejavnosti, od katere ima lokalno območje tudi ekonomske koristi.

Glavne aktivnosti so:

 1. Izvedba investicijskih del – obnova prostorov za Turistično promocijski center stara Gora (ureditev trgovine z lokalnimi proizvodi in ureditev večnamenskega prostora za izvedbo degustacij, promocij, predstavitev, prireditev in drugih dogodkov.)
 2. Gradbeni nadzor pri izvedbi investicije (gradbeni nadzor nad izvedbo projektne aktivnosti pod točko 1).
 3. Nabava in dobava samostoječih regalov za produkte ponudnikov.
 4. Priprava in tisk promocijske zloženke (izdelava promocijskih zloženk in vključitev v obstoječe informacijske kanale Turističnega društva, Občine in drugih).

 Pričakovani učinki operacije so:

 1. Povečanje pestrosti turistične ponudbe in s tem privlačnosti destinacije (Prlekije, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Stare Gore), za obiskovalce.
 2. Razvoj turistične dejavnosti v smislu gospodarske dejavnosti.
 3. Ekonomske koristi lokalnega okolja.
 4. Razvoj obstoječih proizvajalcev lokalnih proizvodov.
 5. Nastanek novih lokalnih proizvodov.
 6. Več dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Ciljne skupine:

 • Obiskovalci: domači turisti, izletniki , tuji turisti, društva, prebivalci občine, ponudniki: kmetije, društva, drugi ponudniki. Generacijsko gledano so v teh skupinah med obiskovalci, otroci, mladina, aktivna generacija in starostniki-upokojenci. Med ponudniki pa aktivna populacija vseh starostnih skupin.

Kazalniki:

 • Število novih lokalnih proizvodov in storitev

Nova storitev po izvedbi operacije: 1 prodajalna lokalnih proizvodov z promocijsko degustacijskim prostorom.

 • Število oseb , vključenih v projekte, ki prispevajo k ohranitvi kulturne dediščine

Objekt, ki se z operacijo delno obnavlja, je kulturni spomenik lokalnega pomena. V operacijo je vključenih 9 fizičnih in pravnih oseb (prijavitelj in partnerji).

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


Kontakt:

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici Marko Čuš, višji svetovalec za področje prostorskega planiranja

tel: (02) 564 45 26 e-pošta: marko.cus@sveti-jurij.si


Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Program razvoja podeželja - PRP (http://www.program-podezelja.si/)

Lokalna akcijska skupina Prlekija - LAS Prlekija (http://www.las-prlekija.com/)


PRISPEVKI IZ OTVORITVE TURISTIČNO PROMOCIJSKEGA CENTRA STARA GORA:

http://www.sveti-jurij.si/objava/145063

https://www.prlekija-on.net/lokalno/18404/turisticno-promocijski-center-stara-gora-je-odprl-svoja-vrata.html

Podatki o financiranju

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.