Sveti Jurij ob Ščavnici

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici

Medobčinski inšpektor: Aleš Potočnik

Naslov: Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564 38 37
Fax:02/564 38 14
E-mail: medobcinski.inspektorat@gor-radgona.si

Uradne ure v pisarni Občine Sveti Jurij ob Ščavnici:
Vsako sredo od 9.00 do 10.00

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« (Ur. list RS, št. 3/13)

SEZNAM PREDPISOV, KI JIH NADZIRA  SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO NA OBMOČJU OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI:

 

A.    NADZOR NAD PREDPISI OBČINE (IZVIRNA PRISTOJNOST)

Zap.št. Naziv predpisa Objava
 1. Odlok o občinskih cestah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici Uradni list RS, št. 57/99
 2. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Uradni list RS, št. 30/10
 3. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sv. Jurij ob Ščavnici Uradni list RS, št. 103/03
 4. Odlok o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici Uradni list RS, št. 30/09

 

 

B.    NADZOR NAD DRŽAVNIMI PREDPISI (PRENESENA PRISTOJNOST)

Zap.št. Naziv predpisa Objava
 1. Zakon o varstvu okolja Ur.l.RS, št. 42/04, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12
 2. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami Ur.l.RS, št. 63/09
 3. Zakon o spodbujanju razvoja turizma Ur.l.RS, št. 2/04, 57/12
 4. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) Ur.l.RS, št. 109/10, 57/12
 5. Zakon o volilni in referendumski kampanji Ur.l.RS, št. 41/07
 6. Zakon o varstvu javnega reda in miru Ur.l.RS, št. 70/06
 7. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom Ur.l.RS, št. 39/2010
 8. Zakon o cestah Ur.l.RS, št. 109/2010, 48/12
 9. Podzakonski predpisi s področja cest  
C.    PROCESNI ZAKONI, KI JIH PRI SVOJEM DELU UPORABLJA SKUPNA OBČ. UPRAVA

Zap.št. Naziv predpisa Objava
 1. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2) Ur.l.RS, št. 24/06, 126/07, 65/08, 8/10
 2. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1) Ur.l.RS, št. 43/07
 3. Zakon o prekrških (ZP-UPB8) Ur.l.RS, št. 29/11
 4. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) Ur.l.RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10
 5. Zakon o občinskem redarstvu (ZOred) Ur.l.RS, št. 139/06